voor inwoners, met gemeenten en UWV

Aanpassingen NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Publicatiedatum: 9 juni 2020

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de NOW-regeling – met aangepaste voorwaarden – met 4 maanden wordt verlengd tot eind september 2020. De verlengde regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen.

Dit zijn de wijzigingen in de verlengde NOW-regeling, NOW 2.0:

 • De voorwaarden voor de ontslagboete zijn aangepast in de NOW 2.0. De bestaande extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt. Daartegenover staat dat bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, een akkoord moeten hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Is er geen akkoord, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
 • Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Vanaf juli kunnen werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers die de NOW-regeling aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om bij- en omscholing te gaan volgen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%. Dit betreft een opslag voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart – mei hoger is dan in januari – maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
 • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW-regeling mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Aanvragen van NOW 2.0 kan vanaf 6 juli bij het UWV. Voor meer informatie zie ook de website van de Rijksoverheid.

Wijziging in NOW 1.0

De NOW uit noodpakket 1 kan tot 5 juni worden aangevraagd. Dat is een week langer dan de eerdere deadline. De sluitingsdatum is naar achteren geschoven, omdat er ook in deze regeling 2 aanpassingen zijn gedaan aan de huidige regeling:

 • Binnen de NOW 1.0 is er nu de mogelijkheid om voor de berekening van de loonsom te kijken naar de maanden maart, april en mei. Van deze wijziging moeten met name seizoenbedrijven profiteren.
 • Daarnaast kun je bij een overdacht van een onderneming de omzet op een afwijkende manier bepalen.

Bedrijven die eerst niet aan de voorwaarden voldeden, maar door de wijziging wel in aanmerking komen, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 20 mei aanspraak maken.

Wat is de NOW-regeling?

Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten. Werkgevers ontvangen van het UWV na goedkeuring van de aanvraag een voorschot.
Om banen en inkomens te beschermen biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemingen die omzetverlies lijden door de coronacrisis. De regeling moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft.

Voor wie is de NOW-regeling?

De NOW geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. De regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Daarbij geldt hoe hoger het omzetverlies is, hoe hoger de tegemoetkoming uitvalt. Iedereen voor wie je loonaangifte doet en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor je subsidie kunt ontvangen. Ook werknemers boven de pensioengerechtigde leeftijd vallen onder de regeling.

De DGA kan ook een beroep doen op de NOW. Dat kan wanneer hij verplicht verzekerd is voor werknemersverzekeringen. Uiteraard moet de DGA voldoen aan de voorwaarden van de NOW.

Hoe werkt de NOW-regeling?

Bedrijven die gedurende 3 maanden ten minste 20% omzetverlies lijden, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45% van de totale loonsom, etc.

Als werkgever geef je bij de aanvraag je verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert het een voorschot van 80% uit, verspreid over 3 termijnen. Het eerste deel krijg je binnen 2 tot 4 weken na je aanvraag.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist als het voorschot hoger is dan 100.000 euro. Vervolgens zal UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Ondernemers met acute liquiditeitsproblemen kunnen mogelijk aanspraak maken op andere maatregelen uit het noodpakket.

Het kabinet noemt het ‘onvermijdelijk dat UWV de komende tijd nog uitdagingen in de uitvoering het hoofd zal moeten bieden’.

Omzetverlies bepalen

De NOW draait om omzet en loonsom. Om de hoogte van je omzetverlies te bepalen, deel je je totale omzet uit 2019 door 4. Dat getal vergelijk je vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die in april of mei start.

Meetperiode voor jonge bedrijven

De regeling is ook bedoeld voor recent gestarte ondernemers. Voorwaarde is wel dat je voor 1 maart 2020 minstens 1 maand omzet hebt gedraaid.

Voor bedrijven die na 1 januari 2019 zijn gestart en dus niet de omzet over heel 2019 kunnen meten, geldt een andere meetperiode. In die situatie tel je vanaf de maand dat je bent begonnen tot en met februari 2020. De opgetelde omzet reken je om naar 3 maanden. Het bedrag dat daaruit komt, vergelijkt UWV met de meetperiode die je voor 2020 hebt gekozen.

Dus, stel: je hebt sinds oktober 2019 omzet. Dan tel je de maandomzet voor oktober, november, december, januari en februari bij elkaar op. Van dat getal neem je 3/5 deel. Dat bedrag vergelijkt UWV met de driemaandsperiode die je voor 2020 hebt gekozen.

Hulp nodig bij het berekenen van je omzetverlies? Gebruik dan deze tool. Je kunt ook je boekhouder of administratiekantoor om hulp vragen.

Loonsom

Voor de loonsom gebruikt UWV gegevens uit de loonaangifte die de Belastingdienst gebruikt. Het is voor de NOW-aanvraag dus belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst. UWV neemt het socialeverzekeringsloon als grondslag. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5% van de werkenden valt onder dit maximum.
De loonsom in de subsidieperiode vergelijkt UWV met de loonsom van januari, zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, gebruikt UWV de loonsom van november 2019. Wijzigingen in de loonsom na 15 maart 2020 neemt de uitvoeringsinstantie niet mee.

Flexibele contracten

De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. Ook payrollkrachten vallen onder de regeling. In hun geval vraagt de payrollwerkgever de NOW aan.
Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat zij hun loon volledig doorbetaald kunnen krijgen. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Voorwaarden:

 • Om in aanmerking te komen moet je als werkgever gedurende 3 maanden op zijn minst 20% omzetverlies verwachten.
 • Tijdens de periode dat je de tegemoetkoming ontvangt, doet de werkgever geen aanvraag voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.
 • De werkgever krijgt de mogelijkheid om een ingediende ontslagaanvraag in te trekken.
 • De aanvrager is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dat betekent dat hij zijn werknemers 100% doorbetaalt.
 • De werkgever is verplicht om de subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen.
 • De aanvrager is verplicht om de werknemers te informeren over een toegekende aanvraag.
 • De aanvrager moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie moet je als aanvrager inzage geven in deze administratie als daarom wordt verzocht.
 • De aanvrager moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • Als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging intrekking of vaststelling van de subsidie, ben je als aanvrager verplicht dit te melden bij het UWV.
 • De aanvrager moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring.
 • De aanvrager stemt in met het (op verzoek) openbaar maken van een deel van de verstrekte gegevens. Het betreft hier uitsluitend gegevens die van belang zijn voor de transparantie over de besteding van publieke middelen. Bedrijfs- en/of concurrentiegevoelige informatie wordt niet openbaar gemaakt.

Hoe doe ik een aanvraag?

De NOW loopt via het UWV. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen en hun aanvraag volledig en goed invullen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Je krijgt geen ontvangstbevestiging toegestuurd. Wel zie je op het laatste scherm dat je aanvraag is ontvangen. De overheid controleert op fraude. Op de website van het UWV kun je de NOW aanvragen. Voor meer informatie, kijk op: https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/

Download hier de factsheet.

Meer nieuws

Al het nieuws