voor inwoners, met gemeenten en UWV

Instroom in de WW van jongeren in Gooi en Vechtstreek lager

Publicatiedatum: 21 december 2023

Jongeren onder de 27 jaar maken een klein deel uit van de totale populatie WW-gerechtigden. In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek was dat de afgelopen maand ongeveer 4%. Zij komen vaak niet in aanmerking voor een WW-uitkering, omdat zij nog geen rechten hebben opgebouwd als ze beginnen op de arbeidsmarkt. Het aantal jongeren dat instroomt in de WW is één van de indicatoren voor de regionale arbeidsmarkt.

Vaak zijn jongeren de eerste groep die bij een krimp van de werkgelegenheid hun baan verliezen: dit zagen we ook terug aan het begin van de coronacrisis, toen de instroom in de WW onder jongeren relatief sterker toenam dan gemiddeld. Dit komt omdat zij vaak werken met een tijdelijk contract. Daarentegen profiteren jongeren vaak als eerste als de arbeidsmarkt aantrekt.

WW-instroom jongeren in Gooi en Vechtstreek wijkt af

De WW-instroom voor jongeren is in de periode januari t/m oktober 2023 landelijk met 5 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In de regio Gooi en Vechtstreek zien we echter dat er in de eerste tien maanden van dit jaar juist 20% minder jongeren een WW-uitkering hebben aangevraagd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt het voor werkgevers aantrekkelijker maakt om jongeren in vaste dienst te nemen. Daarnaast wordt er in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid in samenwerking met verschillende ketenpartners in de regio veel gedaan aan preventie, zoals bijvoorbeeld:

 • Begeleiding vanuit het Leerwerkloket
 • Regionale jobcoaches inzetten die de jongeren van werk naar werk begeleiden (als er sprake is van uitval)
 • Samen met de pro/vso scholen werken we hard aan het opzetten van een goed nazorgprogramma voor jongeren die aan het werk zijn gegaan. Mochten deze jongeren dreigen uit te vallen, kunnen ze vaak een beroep doen op ondersteuning om naar een andere baan begeleid te worden
 • Tot slot proberen we op zoveel mogelijk risico uitvalmomenten, bepaald aanbod in te zetten om de jongeren preventief te begeleiden

Het jongerenteam van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor jongeren, ouders en scholen in regio Gooi en Vechtstreek.

Vinden, binden en boeien van jongeren

Begin 2023 publiceerde UWV een artikel genaamd ‘9 tips om jongeren te vinden en binden’. Door de krappe arbeidsmarkt blijkt het voor werkgevers steeds lastiger om personeel te werven en behouden. Dat geldt ook voor jongere werknemers. Zij hebben vaak andere wensen op het gebied van werk en vragen daardoor om een eigen benadering. Enkele highlights:

 • 1,6 miljoen werkende jongeren
 • Jongeren wisselen vaker van baan
 • Jongere werknemers vragen om afwisseling en uitdaging in hun werk

Basiscijfers Jeugd

Op allerlei manieren wordt gewerkt aan transparantie van de arbeidsmarkt, ook voor de categorie jongeren. Zo tonen UWV en SBB met de Basiscijfers Jeugd eens per kwartaal de kansen en mogelijkheden op de regionale arbeids- en stagemarkt. Op de pagina van de Basiscijfers Jeugd zijn verschillende dashboards te vinden, die op regionaal niveau informatie verschaffen over stages en leerbanen, vacatures, werkzoekenden en kansrijke opleidingen. Op 11 december jl. zijn de dashboards weer geüpdatet.

Oorzaken van krapte in het onderwijs

Onderwijs

Om scholieren en studenten te geleiden naar die sectoren waar de grootste tekorten zijn, is het van groot belang dat er voldoende leraren zijn om deze aanstaande werknemers op te leiden. Op 28 november jl. verscheen de publicatie ‘Lerarentekorten in het po, vo en mbo’. Hierin wordt duidelijk dat het (ook) in de sector Onderwijs code rood is:

 • Het lerarentekort is niet nieuw, maar lijkt wel alsmaar nijpender te worden. Waar de arbeidsmarkt in andere sectoren in 2023 iets ‘afkoelt’, geldt dit allerminst voor het onderwijs
 • In het primair onderwijs bestaan er al jaren lerarentekorten. Deze zijn inmiddels verspreid over het gehele land. In het voortgezet onderwijs bestaan er ook al langere tijd tekorten, vooral aan docenten talen en exacte vakken. Sinds enkele jaren is er ook een krappe arbeidsmarkt voor docenten in het mbo, zo blijkt uit de UWV spanningsindicator
 • De tekorten in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs zullen op lange termijn – bij ongewijzigde omstandigheden – niet snel verbeteren. De daling van leerlingenaantallen maakt plaats voor stabilisatie en daarna stijging. In het primair onderwijs vanaf 2028. Ook blijft de instroom vanuit lerarenopleidingen dalen. In het mbo zullen de tekorten vermoedelijk juist iets dalen vanaf 2028
 • Goede begeleiding van startende leraren en het opleiden van zij-instromers kunnen soelaas bieden. Ook de extra inzet van bijvoorbeeld onderwijsassistenten kan de werkdruk onder leraren verzachten, al hangt dit deels af van (tijdelijke) financieringsmogelijkheden zoals de NPO-middelen en de regeling Werkdrukmiddelen
 • Uit de Basiscijfers Jeugd blijkt dat in de regio Gooi en Vechtstreek van de jongeren, die na een WW-uitkering een baan in loondienst vinden, slecht 2% aan de slag gaat in het onderwijs

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In november 2023 werden er in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2.365 WW-uitkeringen verstrekt, een stijging met 0,6% ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met november 2022 steeg het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek met 8,2%. In Nederland was er in dezelfde periode een stijging van 10,6%. Lichte stijgingen van het aantal verstrekte WW-uitkeringen ten opzichte van een maand eerder waren er in de regio in sectoren als detail- en groothandel, zorg & welzijn en uitzendbedrijven. In de industrie zagen we juist lichte dalingen.

Download de Nieuwsflits Arbeidsmarkt hier.

Meer nieuws

Al het nieuws