voor inwoners, met gemeenten en UWV

UWV: Werkgelegenheid regio herstelt verder, maar minder banengroei in 2023

Publicatiedatum: 31 mei 2022

Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek in 2022 verder herstelt na de coronacrisis. De economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, inflatie en dalende koopkracht zorgen echter voor toenemende onzekerheid. Hierdoor neemt naar verwachting de banengroei in 2023 af. Dit blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2022 – 2023.

‘Zoals elke prognose is ook deze omgeven met vraagtekens,’ zegt Jeroen Schuil, arbeidsmarkadviseur UWV. ‘Hoewel de economie zich na de coronaperiode in sneltreinvaart weer lijkt op te richten, zijn er veel onzekerheden die zowel op de korte termijn als op de langere termijn impact kunnen en zullen hebben. Niet alleen de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande verstoring van de economie, en een mogelijke opleving van corona, maar ook trends en ontwikkelingen zoals vergrijzing en verduurzaming zullen invloed hebben die nu moeilijk in te schatten is. Dus al zijn de prognoses voor dit moment positief, het blijft een momentopname, ook voor onze regio.’

Vooruitzichten korte termijn goed

Dit jaar zal er nog niet veel veranderen op de arbeidsmarkt. De vooruitzichten voor de economie en de arbeidsmarkt zijn op korte termijn gunstig. De werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek herstelt verder, nadat deze in 2021 alweer op het niveau van voor de coronacrisis was gekomen. In de jaren 2022 en 2023 groeit het aantal banen van werknemers door met 1.400 (1,3%) tot volgens prognose 103.600. Deze groei wordt voor een belangrijk deel in 2022 gerealiseerd. Vanaf 2023 komen we in een periode van onzekerheid terecht. Voor 2023 wordt nu nog een kleine groei verwacht, maar of dit gaat uitkomen is hoogst onzeker.

Banengroei in meeste sectoren

Volgens de prognoses neemt tussen 2021 en 2023 in de meeste sectoren de werkgelegenheid toe. In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek groeit vooral het aantal banen van werknemers in de uitzendbranche, specialistische zakelijke diensten, horeca en zorg en welzijn. De uitzendbranche werd hard getroffen door de coronacrisis, maar maakt nu weer een sterke groei door. Ditzelfde geldt voor de horeca, alleen is de verwachting niet dat het aantal banen in deze sector eind 2023 weer op het niveau zal zijn van voor de coronacrisis. Door de toenemende zorgvraag en de toenemende vergrijzing zal ook het aantal banen in zorg en welzijn de komende tijd toenemen.

Krimp in industrie en detailhandel

Niet in alle sectoren groeit de werkgelegenheid. In sectoren als industrie, vervoer en opslag, informatie & communicatie en financiële diensten neemt het aantal banen van werknemers af in de jaren 2022 en 2023. Verdergaande automatisering en digitalisering zorgen ervoor dat minder werknemers nodig zijn voor de groeiende productie. Vooral in de detailhandel blijft de werkgelegenheid achter bij de productie die steeds meer via online verkopen wordt gerealiseerd. Ook zien we de eerste effecten van de onzekerheid over de economie. Zo is de industrie conjunctuurgevoelig en afhankelijk van internationale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne. Door de oorlog raken internationale ketens van productie en transport verstoord en zijn er grondstoffentekorten. Als gevolg hiervan zal de werkgelegenheid in de industrie ook afnemen de komende periode. Het is opvallend dat de voorspelde krimp in de financiële sector het grootst is. In de coronajaren zagen we nog een groei van het aantal banen en het aantal gewerkte uren in deze sector. Verregaande automatisering zal veel taken in de sector overbodig maken, hetgeen de verwachte krimp verklaart. De voorspelde lichte krimp in de detailhandel is te wijten aan de hoge inflatie en de onzekerheid rondom de koopkracht.

Groei werkgelegenheid vooral buiten de Randstad

In heel Nederland groeit in 2022 en 2023 het aantal banen – van werknemers en zelfstandigen samen – met 2,7% tot 11,2 miljoen, waarvan 8,8 miljoen werknemersbanen en 2,4 miljoen banen van zelfstandigen. De banengroei van werknemers doet zich naar verwachting voor in alle regio’s in Nederland. Opvallend is dat de grootste groei buiten de Randstad zit. De drie regio’s met de grootste groei van het aantal werknemersbanen zijn Flevoland (3,7%), Midden-Brabant (3,5%) en Zuidoost-Brabant (3,2%). De laagste groei zit in Midden-Limburg (1,1%), Zuid-Kennemerland en IJmond (0,9%) en Zuid-Limburg (0,7%).

Onzekerheid in prognoses

Prognoses over de arbeidsmarkt zijn altijd onderhevig aan economische ontwikkelingen en onzekerheden. De UWV-arbeidsmarktprognose 2022 – 2023 laat nog wel een positief beeld zien voor de arbeidsmarkt, maar de oorlog in Oekraïne werpt wel een schaduw over de prognose waardoor deze extra onzeker is.

Geen einde aan de krapte

UWV verwacht dat landelijk het aantal vacatures in 2022 nog toeneemt. In 2023 zorgt de afname van de economische groei naar verwachting voor minder vacatures. De krapte wordt hierdoor iets minder, maar blijft onverminderd aanwezig in de meeste beroepsgroepen. De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is veelal een structureel probleem en zal de komende jaren nog blijven bestaan.

Meer nieuws

Al het nieuws